Loading...

Obuka za internog provjerivača sistema upravljanja kvalitetom i životnom sredinom (prema ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015)

Područna privredna komora Banja Luka u saradnji sa Mašinskim fakultetom Univerziteta iz Banje Luke organizuju 18-19.04.2019. godine (četvrtak i petak) u vremenu od 10.00 do 15.30 časova, seminar pod nazivom: Obuka za internog provjerivača sistema upravljanja kvalitetom i životnom sredinom (prema ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015).

Cilj seminara je osposobljavanje kandidata za samostalnu pripremu i provođenje internih provjera u svojim organizacijama ili organizacijama svojih isporučilaca prema zahtjevima standarda ISO 9001:2015 i i ISO 14001:2015.

Kandidati će nakon uspješno završene obuke biti u stanju da: opišu ulogu interne provjere u održavanju i poboljšavanju integrisanog sistema upravljanja, razumiju  proces realizacije internih provjera i na pravilan način tumače zahtjeve standarda ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, izrade plan internih provjera, pripreme i sprovedu internu proveru i kreiraju potrebne zapise na osnovu utvrđenih činjenica iz provjere.

Kome je namijenjen: Obuka je prvenstveno namijenjena osobama koje učestvuju ili imaju namjeru da učestvuju u planiranju i realizaciji internih provjera integrisanog sistema upravljanja u organizacijama, te  menadžmentu i stručnjacima proizvodnih i uslužnih preduzeća koji žele da steknu znanje o sistemu upravljanja kvalitetom i životnom sredinom.

Program seminara:

  • Osnovna struktura standarda ISO9001:2015
  • Zahtjevi standarda ISO 9001:2015
  • Zahtjevi standarda ISO 14001:2015
  • Kreiranje integrisanog sistema upravljanja
  • Dokumentacija integrisanog sistema upravljanja kvalitetom i životnom sredinom
  • Pokretanje i priprema internih provjera
  • Izvođenje interne provjere – simulacija realne provjere
  • Izrada zapisa o internoj provjeri
  • Sprovođenje korektivnih mjera

Predavači:

Dr Goran Janjić, vanredni profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci na Katedri za industrijsko inženjerstvo i menadžment. Od 1999. godine je aktivan u oblasti konsaltinga i obuke iz oblasti menadžmenta kvalitetom i životnom sredinom. (učestvovao je u realizaciji 25 projekata iz date oblasti u proizvodnim i uslužnim preduzećima). Autor je većeg broja radova u oblasti sistema upravljanja. Konsultant je EBRD programa i Republičke agencije Republike Srpske za mala i srednja preduzeća. Član je Savjeta za standardizaciju BiH i ekspert za reformu visokog obrazovanja.

Dr Zorana Tanasić, vanredni profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci i Šef katedre za industrijsko inženjerstvo i menadžment. Od 1995. godine aktivno učestvuje u pružanju stručne konsultantske pomoći u implementaciji sistema menadžmenta. Učestvovala je u realizaciji više od 15 projekata vezanih za upravljanje kvalitetom i životnom sredinom u proizvodnim i uslužnim preduzećima. Autor je većeg broja naučnih i stručnih radova u oblasti industrijskog inženjerstva.

Materijal: Obezbijeđen je materijal u pisanom i elektronskom obliku.

Sertifikat: Učesnici, nakon završne provjere na kraju seminara, dobijaju sertifikat o uspješno završenoj obuci za internog provjerivača sistema upravljanja kvalitetom i životnom sredinom .

Prijavljivanje: Informacije o načinu prijavljivanja, kotizaciji, uslovima plaćanja i posebnim pogodnostima se nalaze u prijavi za seminar, a ispunjena  treba stići najkasnije do 17.04.2019.

Kontakt osoba u Komori je Nada Budiša, telefon 051/215-578, e-mail nadab@bl.komorars.ba

PRIJAVA ZA SEMINAR